ลำดับที่ : 1

ชื่อ - นามสกุล : ชาญชัย โสบุตร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการลำดับที่: 2

ชื่อ - นามสกุล : สุวรรณา โสบุตร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการลำดับที่ : 3

ชื่อ - นามสกุล : ประดิษฐ์ กุลโชติ

ตำแหน่ง : ฝ่ายขายและการตลาดลำดับที่ : 4

ชื่อ - นามสกุล : ธิติมา เขียวงาม

ตำแหน่ง : ฝ่ายขายและการตลาดลำดับที่ : 5

ชื่อ - นามสกุล : ปาลิดา เอการัมย์

ตำแหน่ง : ฝ่ายขายและการตลาดลำดับที่ : 6

ชื่อ - นามสกุล : พรทิพย์ แซ่ลิ้ม

ตำแหน่ง : ฝ่ายขายและการตลาดลำดับที่ : 7

ชื่อ - นามสกุล : นัฐพล กลิ่นศรีสุข (น๊อต)

วุฒิการศึกษา : สาขา วิทยาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถาบัน : เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ลำดับที่ : 8

ชื่อ - นามสกุล : ศราวุธ เจียนจอหอ (เบ็นซ์)

วุฒิการศึกษา : สาขา วิทยาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถาบัน : เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ลำดับที่ : 9

ชื่อ - นามสกุล : สามารถ วีสันเที๊ยะ (เอ๋)

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ลำดับที่ : 10

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอลิสา แท่งทองหลาง (แก้ม)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ลำดับที่ : 11

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอริษา แก้วอาษา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยมัคคุเทศก์